Miljøzone i København – for sundhedens skyld

Partikelforurening er det største luftforureningsproblem i København og på Frederiksberg og især de mindste af partiklerne (de ultrafine partikler) forårsager for tidlig død og forværrer især luftvejs- og kredsløbssygdomme.

Det er dokumenteret, at partikler har en række skadelige effekter på befolkningens sundhed. Det er ligeledes dokumenteret, at de ultrafine partikler giver anledning til negative effekter på sundheden. Disse partikler stammer for en stor dels vedkommende fra forbrænding, hvor dieselkøretøjer er ansvarlige for en relativt stor andel.

Lastbiler og andre tunge dieseldrevne køretøjer bidrager til cirka halvdelen af byens skadelige partikelforurening. For at begrænse trafikkens partikeludslip har Københavns og Frederiksberg kommuner i 2008 indført en miljøzone med krav om partikelfiltre på de tunge dieseldrevne køretøjer.

Godkendte partikelfiltre opfanger cirka 80 procent af partiklerne fra en dieselmotor. For at begrænse udslippet af de sundhedsskadelige udstødningspartikler indførte Københavns Kommune i 2008 en miljøzone, der stiller krav om partikelfilter på ældre dieseldrevne busser og lastbiler over 3,5 ton, der kører i miljøzonen.

Miljøzonen har vist sig at være meget effektiv og en rapport Hvad er effekten af miljøzoner for luftkvaliteten?”, som er udarbejdet af DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) viser, at partikeludslippet fra lastbiler og busser på H.C. Andersen Boulevard i 2010 er blevet reduceret med 60 % som følge af miljøzonekravene og generelle miljøkrav ved udbud af busdriften i København. Det svarer til 16 % af det samlede partikeludslip fra alle køretøjer. Tilsvarende er udledningen af kvælstofoxid (NOX eller NO2) fra den tunge trafik reduceret med 25 % svarende til 8 % af den samlede udledning fra bilerne.

Sundhedsgevinsterne forventes årligt at blive:

  • 150 færre for tidlige dødsfald
  • 150 færre hospitalsindlæggelser med luftvejs- og kredsløbssygdomme
  • 750 færre bronkitistilfælde
  • 8.000 færre astmatilfælde
  • 90.000 færre dage med begrænset aktivitet pga. luftvejssygdomme

(Kilde: Københavns Kommune, Center for Miljø)

Loven
"Lov om miljøzoner i Danmark" trådte i kraft 1. januar 2007 og giver kommunerne København, Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense mulighed for at indføre en miljøzone i et større sammenhængende byområde med betydelig trafik med tunge køretøjer over 3,5 tons.

Miljøzonen stiller krav om partikelfiltre på dieseldrevne lastbiler og busser på over 3,5 tons. Kravene skærpes trinvist: I 2008 blev der indført krav om partikelfilter på alle Euro 2-køretøjer og ældre, mens der fra 1. juli 2010 skal være partikelfilter på alle Euro 3-køretøjer og ældre.

Dieseldrevne køretøjer på over 3,5 tons skal forsynes med et miljøzonemærke, før de må køre i zonen. Miljøzonemærket fås ved det årlige syn af det tunge køretøj.

Undtaget fra kravene om miljøzonemærker er køretøjer, der er registreret til veterankørsel, og køretøjer fra forsvaret, politiet og redningsberedskabet, såfremt disse køretøjer sædvanligvis ikke kører i zonen. Udenlandske køretøjer skal også opfylde kravet om partikelfilter.

Det er staten, der fastlægger de tekniske krav (partikelfiltre m.m.) til køretøjerne, som må køre i miljøzonen.

Kontrol
Parkeringsvagterne og politiet holder øje med, om køretøjerne har et gyldigt miljøzonemærke i forruden. Køretøjerne kontrolleres også en gang om året i forbindelse med bilsyn.

Miljøzonemærke
I forbindelse med det årlige syn vil køretøjet få sat et miljøzonemærke i ruden, som viser, at vognmanden har lov til at køre i miljøzonen.